Trang Nguyễn

Tên: Trang Nguyễn 

Lĩnh vực nghề nghiệp: GYM, Huấn luyện viên

Giới tính: Nữ

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 121,298

Lượt follow YouTube:

Lượt follow instagram: