Trần Lê Ngọc Thắng

Tên: Trần Lê Ngọc Thắng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 99,241

Lượt follow YouTobe: 11,3k

Lượt follow instagram: 104N

Tên: Trần Lê Ngọc Thắng

Lĩnh vực nghề nghiệp: Diễn viên

Giới tính: Nam

Khu vực: Hà Nội

Lượt follow fb: 97,941

Lượt follow YouTobe: 104N

Lượt follow instagram: 11,3K