dieu khoan va dieu kien

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với CelebrityNetWorth.com. Trang này giải thích các điều khoản mà bạn có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến và/hoặc di động, trang web và phần mềm của chúng tôi được cung cấp trên hoặc liên quan đến CelebrityNetWorth.

Chào mừng bạn đến với CelebrityNetWorth.com. Trang này giải thích các điều khoản mà bạn có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến và/hoặc di động, trang web và phần mềm của chúng tôi được cung cấp trên hoặc liên quan đến CelebrityNetWorth. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật chi phối mối quan hệ của CelebrityNetWorth với bạn liên quan đến trang web này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn (“bạn” hoặc “của bạn”), biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dịch vụ được nêu dưới đây (đôi khi được sửa đổi, “Điều khoản “) và việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, đôi khi được sửa đổi và được kết hợp bằng cách tham chiếu ở đây. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập Dịch vụ (“Người dùng”).

Thuật ngữ CelebrityNetWorth hoặc ‘chúng tôi’ hoặc ‘chúng tôi’ đề cập đến chủ sở hữu của trang web. Thuật ngữ ‘bạn’ dùng để chỉ người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

Sử dụng thương mại:

Trừ khi được ủy quyền rõ ràng ở đây hoặc được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của CelebrityNetWorth, bạn đồng ý không hiển thị, phân phối, cấp phép, thực hiện, xuất bản, sao chép, sao chép, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, sửa đổi, bán, bán lại, khai thác, chuyển giao hoặc truyền cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ. Dịch vụ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không được sử dụng cho các nỗ lực thương mại trực tiếp mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của CelebrityNetWorth.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Trừ khi được CelebrityNetWorth ủy quyền rõ ràng bằng văn bản, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, đóng khung, cạo, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc Nội dung của CelebrityNetWorth, toàn bộ hoặc từng phần một phần, ngoại trừ những điều đã nói ở trên không áp dụng cho Nội dung Người dùng của riêng bạn (như được định nghĩa ở trên) mà bạn tải lên Dịch vụ một cách hợp pháp. Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không tham gia hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô-bốt, cạo hoặc thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự nào. Nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung của CelebrityNetWorth ngoài mục đích được cho phép cụ thể ở đây. Giữa bạn và CelebrityNetWorth, công nghệ và phần mềm nằm dưới Dịch vụ hoặc được phân phối liên quan đến đó là tài sản độc quyền của CelebrityNetWorth, các chi nhánh và đối tác của chúng tôi (“Phần mềm”). Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, đảo ngược kỹ thuật, đảo ngược lắp ráp hoặc cố gắng khám phá bất kỳ mã nguồn nào, bán, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong Phần mềm. CelebrityNetWorth bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

Thương hiệu: “CelebrityNetWorth”, “Celebrity NetWorth” và các đồ họa, logo, thiết kế, tiêu đề trang, biểu tượng nút, tập lệnh và tên dịch vụ khác của CelebrityNetWorth (dù chúng có xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào hay không) trên Dịch vụ) là nhãn hiệu, tên thương mại hoặc trang phục thương mại của CelebrityNetWorth tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu và trang phục thương mại của CelebrityNetWorth, bao gồm như một phần của nhãn hiệu và/hoặc như một phần của tên miền, liên quan đến bất kỳ sản phẩm, chương trình, màn hình hoặc dịch vụ nào theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn hoặc tạo ấn tượng rằng CelebrityNetWorth xác nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng nhãn hiệu hoặc trang phục thương mại của CelebrityNetWorth mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CelebrityNetWorth.

Bồi thường và miễn trách nhiệm:

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho CelebrityNetWorth và các công ty con, đại lý, người cấp phép, người quản lý và các công ty liên kết khác cũng như nhân viên, nhà thầu, đại lý, cán bộ và giám đốc của họ khỏi và chống lại mọi khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thương tích (bao gồm cả tử vong), chi phí hoặc nợ và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, bao gồm mọi dữ liệu hoặc nội dung được truyền hoặc nhận bởi bạn; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào ở trên; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền riêng tư hoặc Quyền sở hữu trí tuệ nào; (iv) bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; (v) Nội dung Người dùng của bạn hoặc bất kỳ nội dung nào được gửi qua tài khoản của bạn; hoặc (vi) quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác bằng tên người dùng, mật khẩu duy nhất hoặc mã bảo mật thích hợp khác của bạn. Để tránh nghi ngờ, các nghĩa vụ bồi thường của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại chống lại CelebrityNetWorth rằng bất kỳ Nội dung người dùng nào của bạn vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

© 2022 Tổng tài sản ròng của người nổi tiếng / Bảo lưu mọi quyền

Chào mừng bạn đến với CelebrityNetWorth.com. Trang này giải thích các điều khoản mà bạn có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến và/hoặc di động, trang web và phần mềm của chúng tôi được cung cấp trên hoặc liên quan đến CelebrityNetWorth.

con meo cua taylor swift co the no co ay 40 trieu do la Previous post Con mèo của Taylor Swift có thể nợ cô ấy 40 triệu đô la
biet thu o beverly hills mackenzie scott quyen gop cho to chuc tu thien vua duoc ban voi gia 37 trieu do la Next post Biệt thự ở Beverly Hills MacKenzie Scott quyên góp cho tổ chức từ thiện vừa được bán với giá 37 triệu đô la